Наредба №4 на ГНС - Белоградчик за защита на природните забележителности в района1967г.

Брошура "Наредби на ГНС - Белоградчик"
Наредба №4 за защита на природните забележителности в района на гр. Белоградчик, утвърдена на 6-тата сесия на ГНС 1967г.

Препис на заповед за изменение на Правилника за приложение на Закона за лова, 1966 г.

Препис на заповед № 167/17.01.1966 г. и придружително писмо с изх. № 6/26.01.1966 г. относно изменение на Правилника за приложение на Закона за лова и Наредбата за стопанисване и ползване на...

III вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН с печат от 01.12.1965 г.

III вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН с печат от 01.12.1965 г. Съдържа кратка обосновка на опазването на природата от гледна точка на "плановото стопанство при...

Проект на Правилник за приложение на Закона за защита на природата 1965г.

Копие на Проект на Правилника за приложение на Сакона за защита на природата 1965г. Съдържа следните раздели

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.П РИРОДНИ РЕСУРСИ

II. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ...

Работен вариант 2 на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН от 1965 г.

Работен вариант 2 на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН от 1965 г. с ръкописни забележки

Проект на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България 1964 г.

Два варианта на Проект на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България, изготвени от Държавния комитет по строителство и архитектура /ДКСА/
С...

Документи по нормативната уредба на защитата на природата в Гърция

Документи по нормативната уредба на защитата на природата в Гърция на гръцки език.

Постановление за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство 1961 г.

Постановление №222/15.11.1961г. за подобряване състоянието и развитието на ловното стопанство, публикувано във в. "Известия" бр.94/24.11.1961г.

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език.
Правилникът е приет с решение на Министерския съвет №994 на 05.06.1961г. и е подписан от...

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на френски език

Правилник за приложение на Указа за защита на родната природа 1961 г. - превод на английски език.
Правилникът е приет с решение на Министерския съвет №994 на 05.06.1961г. и е подписан от...

Страници