Писмо за обявяване тисовото находище на Витоша за природен паметник 1940 г.

Писмо изх.№17/11.11.1940г. с мнение да се обяви тисовото находище на Витоша за природен паметник в отговор на запитване от МЗДИ Отдел за горите.

Представители на Българската ловнострелческа организация в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№10/30.12.1940г., в коетоБългарска ловнострелческа организация уведомява, че за нейни представители в настоятелството на СЗРП пдодължават да бъдат генерал о.з. Д. Кацаров и Иван Сокачев...

Представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№6/30.10.1940г., в което Българско ботаническо дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени проф. Ст. Петков и проф. Н. Стоянов. /за трети...

Представители на Юношеския туристически съюз в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Юношески туристически съюз уведомява, че за негови представители в настоятелството на СЗРП са определени Денчо Стефанов Денчев (касиер) и Ангел Чобанов (зав....

Представители на Първо българско пещерно дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Първо българско пещерно дружество уведомява, че за негови представители в СЗРП са определени проф. В. Радев, д-р Р. Рачев и Константин Манасиев. Подписано от Ив...

Представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№17/22.10.1940г., в което Българско природоизпитателно дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени Павел Патев (Зоологическа градина), Иван...

Писмо до организациите - членки на СЗРП относно определяне на техни представители в управителния съвет 1940 г.

Писмо от 22.10.1940г., подписано от Сл. Лазаров (подпредседател), с което организациите - членки на СЗРП се приканват да определят представителите си в управителния съвет.

Представител на МЗДИ в СЗРП 1940 г.

Писмо от 15.06.1940г. от МЗДИ Дирекция на горите и лова, в което СЗРП се уведомява, че за представител на МЗДИ в управителния съвет е определен главен инспектор Н. Аджаров.

Покана за общо годишно събрание на Съюза на рибарите в България 1940 г.

Покана за XI редовен конгрес на Съюза на рибарите в България, състоял се на 6,7и8.06.1940г. в Бургас.

Писмо относно разширяването на хижа "Фонфон" 1940 г.

В отговор на запитване от Софийския районен горски инспектор настоятелството на СЗРП не възразява срещу разширяването на хижа "Фонфон" на Витоша.

Страници