Писмо на Централното настоятелство на БНСЗП относно организацията на конгреса на съюза 1948 г.

Писмо изх.№168/05.08.1948г. на Централното настоятелство на БНСЗП до всички дружества за опознаване и защита на природата - клонове на БНСЗП относно организацията на конгреса на съюза 1948 г.

Писмо от Общия земеделски професионален съюз относно прекратяване на членство в БНСЗП 1948 г.

Писмо вх.№54/27.07.1948г. от Профсъюза на земеделско-стопанските и горски служители и работници, с което уведомяват БНСЗП, че в резултат на сливането с Дружеството на лесовъдите, то е прекратило...

Списък на представителите на колективните дружества и съюзи към БНСЗП 1948 г.

Списък на представителите на колективните дружества и съюзи към БНСЗП 1948 г.

Писмо от Общия земеделски професионален съюз относно делегат в УС на БНСЗП 1948 г.

Писмо вх.№51/24.07.1948г. от Общия земеделски професионален съюз. ОЗПС отговаря от името на Пчеларския съюз, който е обединен в общия земеделски профсъюз, че в заседанията на БНСЗП ще участва...

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на ботанически обекти и видове 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на ботанически обекти и видове, избрана на 02.07.948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на билки 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на билки, избрана на 02.07.1948г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на млекопитаещи, птици и риби 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на млекопитещи, птици и риби, избрана на 02.07.1948г.

Писмо относно изложбата на БНСЗП до Националния съвет на ОФ 1948 г.

Писмо изх.№151/10.07.1948г. относно изложбата на БНСЗП до Националния съвет на ОФ

Страници