Искане за утвърждаване на резерватите в парк "Витоша"

Писмо от управителя на национален парк "Витоша" с изх. №94/08051936 до МЗДИ с вх. № 12207/13051936 г. с искане за утвърждаване на резерватите в парка и уточняване на техните граници:

1....

Молба от лесовъдите-академици до СЗРП за обмен на печатни издания

Молба от 08.05.1936 г. от Дружеството на лесовъдите-академици до СЗРП за обмен на печатни издания. Вписано е ръкописно от Стефан Петков, че е получена на 14.05.1936 г и че ще се докладва пред УС,...

Временни представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1935 г

Писмо с изх. № 801/18.12.1935 г. относно временни представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП с мандат до избиране на постоянни от общото събрание. Вписана е ръкописна бележка от...

Уведомление за сборник СЗРП в списъка на Министерството на народното просвещение с препоръчителни книги

Писмо с изх. № 3088/14.10.1935 г. от Министерството на народното просвещение, Отделение за културните учреждения и фондове, до СЗРП, с което се отговаря на заявление от 29.06.1935 г и се уведомява...

Ходатайство на Ловната организация за опазване на фазани край с. Тополница, Петрич

Писмо с изх. № 516/07.08.1935 г. на УС на Ловната организация, отдел "Организационна служба", до Министерството на народното стопанство с молба остров Адата на р. Струма да бъде защитен със...

Опазване на фазани край с. Тополница, Петрич

Препис, заверен с "Вярно с оригинала" и печат от секретаря на Българската ловна организация, от писмо с изх. №8/02.08.1935 г. на Петричкото ловно дружество "Сокол" до председателя на УС на Ловната...

Списък на Министерството на народното просвещение с препоръчителни книги за училищата

Окръжно с изх. № 2217/10.07.1935 г. на Министерството на народното просвещение, Отделение за народната култура до директорите на учителските институти, мъжките и девическите гимназии, средните...

Кандидатура за членство в СЗРП на Българско аптекарско кооперативно дружество

Писмо с изх. № 8360/10.07.1935 г. от Българско аптекарско кооперативно дружество, с което по предложение на своя член проф. Н. Стоянов кандидатства за членство в СЗРП. Вписана е ръкописна бележка...

Представители на Българското благотворително дружество за покровителство на животните в СЗРП за 1935 г.

Писмо с изх. № 76/03.12.1934 г. на Българското благотворително дружество за покровителство на животните до СЗРП, с което делегират за членове на УС на СЗРП 3 члена на своето настоятелство.

Представители на Българския туристически съюз в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 871/22.10.1934 г. на Българския туристически съюз съобщава на СЗРП имената и адресите на избраните представители на дружеството, делегирани към СЗРП:

1. Др. Пею Пеев - ул. "Ц...

Страници