Писмо с изх. № 26/19.06.1936 г., подписано от председателя и секретаря на СЗРП до председателя на Ловната организация. Организацията трябва да изплати на СЗРП 5000 лв.за закупуване на 100 екземпляра от сборника на съюза и 2000 лв. за членски внос към СЗРП за две години.