Покана от 07.03.1929 г. до членовете учредители на Временния комитет за защита на природата за учредително събрание на СЗРП на 14.03.1929г с дневен ред:

  1. доклад на временния комитет
  2. одобрение на устава
  3. одобрение на програма за предстояща дейност
  4. гласуване на бюджет.