Два варианта на Проект на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България, изготвени от Държавния комитет по строителство и архитектура /ДКСА/
С писмо №IV-9615/13.07.1964г. са изпратени до КЗП за мнение.