Становище по чл.2, ал.2 №3074/09.08.2013 , ПИ: 66528.501.387

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилищни сгради в ПИ:66528.501.387"