С писмо изх.№123/03.04.1963г. КЗП уведомява Председателя на БАН за получената покана за участие в работата на VIII-мия конгрес на IUCN и иска разрешение за изпращане на делегат /председателя на КЗП/. Приложен е български превод на писмото на Хю Елиът /Главен секретар на IUCN/ и програмата за провеждане на VIII Конгрес и IX-то техническо съвещание 16-24.09.1963г. в Найроби, Кения.