Положително становище на РИОСВ-Бургас относно обявяването на защитена местност край дюните на Несебър, 2006

Положително становище на РИОСВ-Бургас от 07.11.2006г., подписано от директора Симеон Симеонов относно обявяването на защитена местност край дюните на вилна зона Кокалу, Несебър за опазване на...

Участие в конференция на БИРС в Ленинград. 1968 г.

Писмо от КЗП, чл. кор. проф. д-р Ил. Пашев до председателя на БАН относно участие в конференция на БИРС в Ленинград от 25.09.-01.10.1968 г. Предлага Николай Боев за представител на БАН-КЗП .

Писмо, относно текста на проектоспогодбата с Международния съюз за защита на природата и нейните ресурси за внос, износ и транзитен транспорт на диви видове животни

Чернова на писмо от КЗП, изх. № 50-2/10.02.1968 г., до Бан. Свързано е с текста на проектоспогодбата с Международния съюз за защита на природата, и нейните ресурси в Швейцария, относно за внос,...

Молба до председателя на БАН за отпускане на щатна бройка за научен секретар към КЗП, 1966 г.

Заверено копие на молба, подписана от зам. председателя на КЗП чл. кор. проф. Г. Паспалев до председателя на БАН. В молбата е аргументирана необходимостта от назначаванета на научен секретар към...

Комисията за защита на природата при Българската академия на науките /Историческа справка/, 1965 г.

Историческа справка за Комисията за защита на природата при Българската академия на науките, изготвена от председателя на КЗП - проф. Г. Паспалев, с дата 12 октомври 1965 г.

Писмо на КЗП с искане за изложбена площ за материали по защита на природата 1964 г.

Писмо №259/19.09.1964г. на КЗП с искане за изложбена площ за материали по защита на природата

Писмо на КЗП по повод дописка на Ст. Дерлипански във в. "Отечествен фронт" 1964 г.

Писмо №177/25.05.1964г. на КЗП по повод дописка на Ст. Дерлипански от с. Челопеч във в. "Отечествен фронт" във връзка с опазването на някои диворастящи растения.

Писмо с молба да се запази горския пояс по поречието на р. Тунджа около гр. Елхово 1961 г.

Писмо от 13.07.1961г. от градския НС - Елхово с настоятелна молба да се запази горския пояс по поречието на р. Тунджа около гр. Елхово и да не се променя Заповед №225/29.02.1960г., с която тази...

Писмо до Бюрото на БАН с искане да бъде създадена подръчна библиотека към КЗП, [1962 г.]

Чернова на писмо, адресирано до Бюрото на БАН с искане да бъде създадена подръчна библиотека с обща и специална литература за нуждите на КЗП. Документът е без дата, но вероятно е съставен в края...

Относно вноска за членуване в Международния съюз за защита на природата. 1959 г.

Препис на писмо, изх. № 141/31.01.1959 г. от КЗП до БАН. Искат да бъдат предвидени средства за членския внос на Комисията в Международния съюз за защита на природата /IUCN/ със седалище Белгия....

Страници