Становище по чл.2, ал.2 №ПД-800(1)/26.04.2018 , ПИ:66528.501.174

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на семеен хотел в УПИ XIII, кв.16 (ПИ:66528.501.174)"

Съгласувал: Манолова , Изготвил: Стоянова