Становище по чл.2, ал.2 №ПД-398(1)/15.03.2021 , ПИ:66528.501.593

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.593"