Предложение за обявяване на о-в Персин за защитен обект и скица на острова от 1963 г.

Писмо изх.№383/16.12.1963г. с Предложение за обявяване на о-в Персин за защитен обект, а определени части от него - за резервати. Приложена е и скица на острова от 1963г. и изложение на...

Запитване за мерките по опазване гората край Рилския манастир 1963 г.

Писмо изх.№361/29.11.1963г. на КЗП със запитване до КГГП за мерките по опазване гората край Рилския манастир.

Становище на КЗП против практиката на представяне на крака от грабливи птици за получаване на ловен билет 1963 г.

Становище на КЗП от 16.03.1963г. против практиката на представяне на крака от грабливи птици за получаване на ловен билет, изпратено до КГГП за преустановяването и.

Писмо с искане да се ускори публикуването на решения за обявяване на пещери за защитени обекти 1963 г.

Писмо изх.№73/27.02.1963г. на КЗП с исканеКГГП да ускори публикуването в Държавен вестник на решения от м. септември 1962г.за обявяване на пещери за защитени обекти, за да влзат в сила.

Писмо на КЗП с предложения за системното повишаване на ловната култура 1963 г.

Писмо изх.№48/08.02.1963г. на КЗП до Председателя на ловно-рибарския съюз с конкретни предложения за системното повишаване на ловната култура на членовете му.

Писма на КЗП във връзка с обмен на печатни материали с издателства, редакции и други институции 1963 г.

Писма на КЗП във връзка с обмен на печатни материали с издателства, редакции и други институции

Становище на КЗП по площоразделителен план на Черноморското крайбрежие към ОНС-Варна 1963 г.

Писмо изх.№11/15.01.1963г. до Държавния комитет по строителство и архитектура със становище на КЗП по площоразделителен план на устието на р. Камчия и край с. Кранево. КЗП не възразява на...

Становище на КЗП по проектите за благоустрояване на "Побитите камъни" и "Белоградчишките скали" 1963 г.

Писмо изх.№35/25.01.1963г. до Комитета по архитектура и благоустройство със становището на КЗП по проектите за благоустрояване на "побитите камъни" и "Белоградчишките скали", прието на заседание...

Кореспонденция относно българско участие в конгреса на IUCN в Найроби, Кения 1963 г.

Писмо изх.№7/10.01.1963г. със запитване конгреса на IUCN в Найроби, Кения, подписано от Г. Паспалев.
Писмо вх.№111/28.03.1963г. с програмата на конгреа, подписано от Хю Елиът - ген.секретар...

Информация за мероприятията на КЗП [1962 г.]

Чернова на доклад - информация за мероприятията на КЗП. Документът не е датиран. Вероятно сведението е изготвено в края на 1962 г или началото на 1963 г. Упоменато е, че е изработен списък на...

Страници