Докладът анализира процесите по промяна на нормативната база и как те са повлияли върху процесите за създаване на Националната екологична мрежа (НЕМ)  Натура 2000, като фокус на изследването са как различните групи заинтересовани страни са участвали в тези процеси и как това участие може да бъде засилено.

Докладът е изготвен в рамките на реализиране на проект BG05SFOP001-2.009-0109 „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“ на Сдружение в обществена полза Асоциация на парковете в България, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.