Благодарствено писмо с изх. № 7/21.06.1938 г. на СЗРП за природозащитната дейност на Георги Малчев, настоящ административен лесничей в Габрово, изразяващо становище на настоятелстово на съюза , прието на заседание от 07.96.1938 г. по отношение работата му като директор на парк "Витоша", представител на БТС в СЗРП и планинар.