Бланка на позволително за добив на дървен материал с емблемата на БНСЗП.