Доклад за Витоша, Горна Еленица-Силокосия и Парангалица към протокол №6 на горския съвет от 09.02.1933 г. на Комисията при МЗДИ, назначена със заповеди №№ 1362/07.07.1931 г. и № 1459/24.08.1931 г. по въпроса за създаване на народни паркове и резервати в състав:

 • Главният горски инспектор Слави Лазаров,
 • СЗРП - проф Стефан Петков,
 • Дружеството на лесовъдите академици - доцент инж. Методи Русков,
 • Българско ботаническо дружество -проф. Николай Стоянов,
 • Българско природоизпитателно дружество - д-р Иван Буреш,
 • Българска ловна организация - Иван Сокачев,
 • Българско пещерно дружество - доц. д-р Васил Радев,
 • Юношески туристически съюз -М. Константинов,
 • Български рибарски съюз - Грозю Грозев,
 • Българско геологическо дружество - проф. Наум Николов,
 • Българско туристическо дружество - Ив. Радев,
 • Дружество на българските лесовъди - Велизар Николов

 Докладът обосновава нуждата от обявяване на Витоша за народен парк. Предлага се МЗДИ със съдействието на СЗРП да изработи план за устройството на парка. Комисията обосновава и решава да се обявят горите Горна Еленица-Силокосия и Парангалица за резервати. Описват се необходимите забранителни режими.