Писмо от 07.03.1952 г. с Доклад на Управлението на горското стопанство към Министерски съвет с предложение до Председателя на МС да се приеме Постановление за правилното стопанисване и управление на Витоша като Народен парк.
Предлага се паркът да се обособи като отделна стопанска единица с необходимия щат. Сред основните задачи пред управата на парка да бъдат опазването на флората, фауната, каменните реки, пещерите и водите, залесяването и благоустрояването на парковата територия.