Писмо с с изходящ №1/05.04.1930 г. от СЗРП до Отделението за социални грижи към Министерството на вътрешните работи. Съобщава се, че прилагат копие от годишния отчет за дейността на СЗРП, приет от общото събрание на съюза на 01.04.1930 г. Цитират се финансовите резултати и съставът на избраното на същата дата от Управителния комитет ново настоятелство.