Меморандум за общи действия за развитие на качествен туризъм, подписан на17.07.2014 г от Българската туристическа камара, Бургаската регионална туристическа камара, Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ),Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Българската асоциация за селски и еко-туризъм (БАСЕТ), Българската асоциация на туристическите агенции, Коалицията от НПо и граждански групи "За да остане природа в България", Гражданската инициатива за опазване на културно-историческото наследство.

С меморандума се заявява воля за общи действия за превръщане на България в дестинация за качествен туризъм, чрез провеждане на нацжионално отговорна политика за повишаване качеството на туристическите услуги, зпиране на загубата на биологично разнообразие и ограничаване на негативното въздействие върху околната среда, промяна на нагласите към опазване на аветентичността на културното наследство и приобщаване и повишаване ангажираността на местното население. Заявяват се конкретни приоритети за опазване на Черноморието и устойчивото управление на европейската мрежа Натура 2000 в България.