Писмо с изх. № 16/26.12.1930 г от СЗРП до ПЗДИ с молба за подкрепа за защита на природата чрез:

  1. Окръжно за опазване на природата до структурите на МЗДИ
  2. Изработване на списък на редките растения за опазване, подобно на списъка с полезния дивеми в Закона за лова
  3. Определените за опазване растения и животни да се популяризират чрез информационни табла и ирюстровани картички
  4. да се определи дата за "Ден на българската природа", съвместно с Министерството на просветата
  5. Да се създаде комисия към МЗДИ с вещи лица от СЗРП за създаване на първия български национален парк в Рила