Писмо с дата 11..11.1930 г. на френски език от Шведска природозащитна организация със секретар Ерик Хултен с молба за информация за българската природозащита. Получено е от СЗРП с вх. №  4/2.12.1930 г.