Писмо № 26/09.02.1939г. от СДРП до Отделението за горите на МЗДИ съобщава становището на управителния съвет на СЗРП, прието на заседание на 27.01.1939 г. по молба на Йордан Дринцолов. Препоръчва се да се разреши ограничено съиране на бели борови пъпки, само от законно отсечени дървета и при контрол на горската власт по предназначението им.