Окръжно писмо с изх. номер 18/24.03.1930 с покана до членовете на СЗРП за годишно събрание на 01.04.1930 при дневен ред:

 

  1. Доклад на настоятелството
  2. Доклад на контролната комисия
  3. Програма за бъдеща дейност на съюза
  4. Проекто-бюджет
  5. Избор на контролна комисия