Препис, заверен с "Вярно с оригинала" и печат от секретаря на Българската ловна организация, от писмо с изх. №8/02.08.1935 г. на Петричкото ловно дружество "Сокол" до председателя на УС на Ловната организация -София. Писмото моли за подкрепа за опазване на фазаните в землището на с. Тополница, Петрич, вследствие на промени в статута на земите и изсичане на горите, което унищожава местообитанията им.