Протокол №3/03.08.1926г. с решение на МЗДИ за отчуждаване на недвижимо имущество за държавна и обществена полза.
Регламентира се отчуждаване на земи във високите части на Витоша в полза на държавата съгласно Закона за горите, Закона и в изпълнение на Постановление на Министерски съвет от 13 март 1926 г. Териториите са оценявани от специална оценителна комисия и заплатени на собствениците им от Държавното съкровище.
През 1927 г. са отчуждени пасищата в м. Шеовица (в землището на с. Железница), в м. Златните мостове (в землището на с. Владая), в м. Катуница и м. Купена (в землището на с. Бистрица) и др.