Писмо вх.№48/13.02.1964г. от IUCN с напомняне за дължимо плащане
Писмо вх.№159/14.05.1964г. от IUCN с напомняне за дължимо плащане
Писмо вх.№233/18.08.1964г. от IUCN с напомняне за дължимо плащане
Писмо изх.№48/13.02.1964г. от КЗП до Отдел "Връзки с чужбина" на БАН
Писмо изх.№160/15.05.1964г. от КЗП до Отдел "Връзки с чужбина" на БАН