Писмо с изх. № 11651/16.05.1942 г. до районните горски инспектори в София, Стара Загора, Враца, Пещера и Сливен, свързано с нуждата от валерианови корени за медицински цели. За целта трябва да се изготвят таблични редове, включващи местностите, в които ще се отглежда билката като специална култура в работни земи, границите, площта, начина на бране, срок и др.