Писмо с изх. № 12/12.12.1930г. до шведско природозащитно дружество с обяснение на историята на съюза и молба за шведски публикации.