Писмо вх.№295/27.10.1964г. на БАН с инструкции за съставянето на плановете за експедиции и научни срещи