Чернова на писмо на СЗПР от 10.08.1937г. в отговор на писмо на МЗДИ изх.№17025/04.07.1937г. с приложени към него писмо и скица на Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията относно намерение за откриване на кариера в м. Седлото на Витоша 1937 г. СЗРП изказва категорично и обосновано становище против такъв строеж.