Писмо с изх. № 15/18.12.1930 от СЗРП до проф. Фридл във Виена.