Писмо вх.№382/28.10.1965г. от Международния съюз за защита на птиците във връзка с проведения симпозиум в България
Писмо вх.№382/28.10.1965г. от Международния съюз за защита на птиците за обмен на материали