Писмо изх.№255/20.06.1945г. от Народен туристически съюз до МЗДИ относно определените негови представители в СЗРП.