Писмо вх.№1730/28.01.1947г. от Севлиевския лесничей Г. Малчев в отговор на Окръжно №11259/27.07.1946г.
Г. Малчев докладва за създаване на местно дружество за защита на природата - клон на БНСЗП.