Писмо изх.№2/13.07.1943г. от СЗРП до Царския природонаучен институт - гр.Скопие, съпровождащо два тома от сборниците на СЗРП до библиотеката на Института.