Писмо вх.№129/08.04.1963г. от ТД "Равни чал" относно опазване колонията прилепи в Голашката пещера