Писмо от 02.07.1928г. от Временния комитет за защита на природата с дата 02.07.1928 г. към организациите-основатели, което прудружава проект за програмата на СЗРП, с молба за потвърждаване желанието за участие като член-основател и при одобряване да се определят по 3 делегати от организация и членски внос, който да се плаща годишно. Адресът за обратна връзка е на М. Русков, асистент в Агрономо-лесовъдния факултет на университета.