Писмо по ЗДОИ от МОСВ до АПБ относно ПП "Врачански Балкан", 2007