Писмо по ЗДОИ от МЗП до АПБ относно количества изкупено мляко от млекопреработватели в обл. Враца, 2007г