Писмо изх.№25383/27.11.1951г. на Управлението на горското стопанство към МС с покана за обсъждане и изготвяне на предложение до МС за начина на стопанисване и устройство на Витоша като народен парк, изпратено до
Министерството на народното здраве и социалните грижи
Столичния градски народен съвет
Пернишкия градски народен съвет
ОРПС секция за физкултура
Съюза за защита на природата