Покана за събрание с изх. № 11047/04.12.1945 г., подписана от директора на лова и горите и адресирана до членовете на УС на СЗРП. Събранието ще се проведе в МЗДИ на 13.12.1942 г. при следния дневен ред:
1. Отчет на бившето настоятелство
2. Избор на ново настоятелство
3. Препоръки за бъдещата дейност на съюза