С писмо изх.№2106/01.07.1937г. Централното настоятелство на ЮТС кани председателя на СЗРП да присъства на XXIV-тия конгрес на Съюза. Поканата е подписана от председателя и секретаря на наастоятелстото