Писмо вх.№114/29.03.1963г. с покана за участие в национално съвещание на БТС по въпросите на пещерното дело, насрочено за 20.04.1963г. и е предоставена проекто-програма за мероприятия по развитието на пещерното дело, която ще бъде обсъдена на него.
Писмо изх.№144/12.04.1963г. с отговор на КЗП, че не възразява срещу проекта, а за представител на съвещанието е определен Ал. Петров