Покана за общото годишно събрание на СЗРП, насрочено за 17.01.1941г. със следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на съюза през 1939/1940г.
2. Отчет за състоянието на касата на съюза..
3. Доклад на контролната комисия.
4. Дебати по отчета и освобождаване Настоятелството от отговорност
5. Даване препоръки на бъдещия управителен съвет.
6. Приемане на бюджета за 1940/1941 фин.година.
7. Разни.
8. Избор на ново настоятелство на съюза.