Ръкописна чернова на покана с изходящ №16/18.04.1932г до членовете на СЗРП  за общо събрание на съюза на 22.04.1932 г при дневен ред:

  1. Отчет на настоятелството
  2. .Доклад на контролната комисия
  3. Бюджет
  4. Избор на контролна комисия
  5. Разни