Постановление №ЗП-1395/27.03.1950г. на МГ за обявяване на дървета в землището нас. Муселиново, Никополско за природни паметници.
Приложен списък с номер в държавния регистър на природните паметници.
Влиза в сила с обявление №1409 от 28.03.1950г.