Копие на проекто-правилник на Народен парк "Витоша" и включените в него резервати "Бистришки" и "Торфен". Проектът включва:

1. Цел на парка и резерватите.
2. Управление на парка.
3. Благоустройство.
4. Спортни игрища.
5. Режими на преходните обекти.
6. Поляни за почивка и игри.
7. Посещения.
8. Режим на запазените природни обекти.
9. Преходни положения.