Писмо с изх. № 112/23.05.1933г. на Българското ботаническо дружество до СЗРП (вх. № 11) съобщава избраните представители: проф. Никола Арнаудов, проф. Николай Стоянов и доц. Методи Русков. Мандатът им изтича в края на май 1934 г. Писмото е подписано от председателя Стефан Петков и секретаря Даки Йорданов