Писмо с дата 30.04.1931 г. до Българското пещерно дружество, Българския рибарски съюз и до Дружеството на лесовъдите академици, които на годишното събрание  са приети за редовни членове на СЗРП. Молят ги да определят свои представители в Управителния съвет на съюза, а също така да определят годишния си членски внос.